Regulamin | Bohateron
VA
-
A
+
A A

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Akceptuję
VA
-
A
+
A A

Regulamin

REGULAMIN NAGRODY BOHATERONY 2024
IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH

(z dnia 02.07.2024)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu „Nagroda BohaterONy 2024 im. Powstańców Warszawskich” (zwany dalej „Nagrodą” lub „Konkursem”) jest Fundacja Sensoria z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ołtaszyńskiej 7, 53-010 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000564708, NIP: 8992769511, REGON: 361879567 (zwana dalej „Organizatorem”) .Współorganizatorem Konkursu jest Fundacja Pokolenia Kolumbów z siedzibą przy ul. Komuny Paryskiej 3/3, 50-451 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000818786, NIP: 8992873266. W dalszej części regulaminu zwane także „Organizatorzy”.

Ciałem decyzyjnym w kwestiach regulaminowych, formalno-prawnych i porządkowych na każdym etapie organizacji i przebiegu Konkursu, a także w kwestii wyboru nominowanych w każdej kategorii jest Komitet Organizacyjny Nagrody składający się z osób powołanych przez Organizatorów spośród członków Organizatorów. Komitet Organizacyjny Nagrody będzie składał się z dwóch do pięciu osób, które spośród siebie wybiorą Przewodniczącego.

Nagroda stanowi część IX edycji ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie Powstańców Warszawskich oraz promocję historii Polski XX wieku.

Konkurs trwa od 1 sierpnia do 30 listopada 2024 roku.

Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania Nagrody.

II. IDEA NAGRODY

Nagroda BohaterONy ma na celu wyróżnienie osób, firm i instytucji, których działania w szczególny sposób promowały wiedzę o historii Polski XX wieku (lata 1918-1989), edukację historyczno- patriotyczną oraz współczesny patriotyzm w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 lipca 2024 r.

Poprzez przyznanie Nagrody Organizatorzy chcą również zachęcić innych do kreowania własnych projektów patriotycznych oraz pielęgnacji pamięci o historii Polski i jej bohaterach.

III. ZASADY ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

 1. Do Nagrody można zgłaszać wyłącznie osoby pełnoletnie, firmy i instytucje, które w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 lipca 2024 r. realizowały działania mające na celu promocję historii Polski XX wieku (lata 1918-1989) oraz działały z duchem współczesnego patriotyzmu, m.in. poprzez kultywowanie tradycji, działalność społeczną na skalę ogólnopolską, ale także lokalną, pomoc innym, czy dbanie o środowisko.
 2. Zgłoszenia do Nagrody są przyjmowane w siedmiu kategoriach:
  a) INSTYTUCJA – m.in.: muzea, biblioteki, domy i centra kultury, instytuty, teatry, opery, filharmonie, galerie sztuki oraz wydawnictwa, instytucje publiczne, które w szczególny sposób przyczyniły się do propagowania historii Polski XX wieku lub postawy współczesnego patriotyzmu.b) FIRMA – podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu prowadziły własne działania o charakterze patriotycznym lub były partnerem/sponsorem projektów i wydarzeń realizowanych przez inne podmioty.c) ORGANIZACJA NON PROFIT – organizacje pozarządowe, które w ramach swojej działalności statutowej realizują zadanie kultywowania polskiej historii i kultury oraz podtrzymywania dziedzictwa narodowego, a także wsparcia jednostek i grup, m.in. w obliczu wojny w Ukrainie.d) NAUCZYCIEL – specjaliści prowadzący pracę dydaktyczno-wychowawczą w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez wykorzystanie niestandardowych metod nauczania historii angażujący uczniów oraz społeczność okołoszkolną do zgłębiania wiedzy na temat dziejów Polski o dbania o ojczyznę, a także do troski o środowisko lokalne, uwrażliwiając na różne sposoby okazywania współczesnego patriotyzmy w XXI wieku.e) OSOBA PUBLICZNA – m.in.: pisarze, naukowcy, przedsiębiorcy, politycy, aktorzy, muzycy, sportowcy i inne osoby wykonujące funkcje publiczne lub poprzez swoją działalność znacząco wpływające na funkcjonowanie społeczeństwa, zaangażowane w projekty bądź wydarzenia poruszające tematykę współczesnego patriotyzmu, historyczną lub same inicjujące działania związane z promocją historii Polski XX wieku.f) DZIENNIKARZ – przedstawiciele świata mediów w swojej pracy poruszający tematykę historii Polski XX wieku oraz społecznicy, którzy interesują się polską kulturą, troską o społeczeństwo lub relacjonowali wojnę w Ukrainie, przyczyniający się do rzetelnego i wnikliwego przekazywania społeczeństwu informacji o dziejach naszego narodu i aktualnej sytuacji.g) PASJONAT – osoby prywatne, które z własnej inicjatywy i często własnym nakładem środków finansowych realizują ważne z punktu widzenia społeczności lokalnych działania. Pasjonaci i prawdziwi patrioci, dzięki którym o ważnych kartach w historii Polski dowiadują się ludzie z całego świata i angażują środowiska lokalne w niesienie pomocy rodakom, którzy jej potrzebują, ale także uchodźcom z Ukrainy.Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania kandydatów do Nagrody (zwanymi dalej „Zgłaszającymi”) są: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe, osoby fizyczne, Kapituła Nagrody oraz Komitet Organizacyjny Nagrody. Kandydat może się również zgłosić samodzielnie.
  Kandydatów do Nagrody należy zgłaszać przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.bohateron.pl.
  W formularzu należy podać opis kandydata i podjętej przez niego działalności w okresie objętym Nagrodą (01.08.2023 r.- 31.07.2024 r.) oraz uzasadnienie kandydatury. Do zgłoszenia należy dołączyć materiały wizualne (np. zdjęcia, filmy, prezentacje), w tym przynajmniej jedno zdjęcie obrazujące działalność podejmowaną przez kandydata.
 3. Warunkiem prawidłowego zgłoszenia kandydata do Nagrody jest uzyskanie od niego pisemnej zgody na zgłoszenie udziału w Konkursie wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych kandydata (dalej jako „Zgoda Kandydata”).
 4. Należy wypełnić formularz online na stronie: https://bohateron.pl/bohaterony-2024/zglos-kandydata/ w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. Organizatorzy mogą przedłużyć termin zgłaszania kandydatów do Nagrody. Stosowny komunikat zostanie umieszczony na stronie internetowej www.bohateron.pl.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieuwzględniania zgłoszeń bez pełnych danych.
 6. Organizatorzy mają prawo wezwania Zgłaszających do uzupełnienia brakujących danych bądź wyjaśnienia nieścisłości/niejasności w zgłoszeniu.

IV. PRZEBIEG KONKURSU

W I etapie (1 sierpnia – 30 września 2024 r.) Zgłaszający nadsyłają zgłoszenia, które są oceniane przez Komitet Organizacyjny Nagrody pod względem formalnym i merytorycznym. Również członkowie Komitetu Organizacyjnego Nagrody mogą zgłaszać kandydatów do Nagrody, jeśli uzyskają od nich Zgody, o których mowa w części III ust 6. powyżej.

Od 1 do 14 października 2024 r. Komitet Organizacyjny Nagrody podczas specjalnego posiedzenia wybiera po pięciu nominowanych do Nagrody (dalej „Nominowani”) w każdej kategorii. W kwestiach spornych głos decydujący ma Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Nagrody.

15 października 2024 r. informacje na temat Nominowanych w każdej kategorii zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.bohateron.pl.

II etap będzie się składał z dwóch elementów – głosowania Kapituły Nagrody oraz głosowania internautów, którzy wybiorą laureatów Nagrody.

W każdej kategorii zostaną przyznane cztery Nagrody: Brązowy, Srebrny i Złoty BohaterON na podstawie wyników głosowania Kapituły Nagrody oraz Złoty BohaterON Publiczności – na podstawie wyników głosowania internautów.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali, która odbędzie się w listopadzie 2024 r. w Warszawie.

V. KAPITUŁA NAGRODY

 1. Kapituła Nagrody składa się z 20-30 osób – przedstawicieli polskiego rządu, dziennikarzy, historyków, przedstawicieli środowisk kombatanckich oraz ambasadorów kampanii „BohaterON – włącz historię!”. Spośród członków Kapituły zostanie wybrany przez Komitet Organizacyjny Nagrody jej Przewodniczący, który będzie miał głos decydujący w kwestiach spornych.
 2. Ostateczny skład Kapituły Nagrody zostanie ogłoszony nie później niż 31 lipca 2024 roku w przestrzeni publicznej oraz na stronie www.bohateron.pl.
 3. Członkowie Kapituły Nagrody najpóźniej do 18 października 2024 r. drogą pocztową i/lub elektroniczną otrzymają od Komitetu Organizacyjnego Nagrody informacje na temat Nominowanych w każdej kategorii.
 4. Każdy członek Kapituły Nagrody oceni Nominowanych w każdej kategorii, szeregując kandydatów w kolejności od najwyżej do najniżej ocenianego. Wszystkim Nominowanym członek Kapituły przyzna punkty. Nominowany na pierwszym miejscu uzyska 5 punktów, drugim – 4 punkty, trzecim – 3 punkty, czwartym – 2 punkty, piątym – 1 punkt.
 5. Członek Kapituły Nagrody nie będzie oceniał Nominowanych, w działalności których uczestniczył np. jako kurator realizowanych projektów, ekspert, członek komitetu etc.
 6. Głosowanie Kapituły Nagrody odbędzie się od 18 do 28 października 2024 r.
 7. Każdy członek Kapituły Nagrody zobowiązuje się poinformować Komitet Organizacyjny Nagrody o wynikach swojego głosowania nie później niż do 28 października 2024 roku.
 8. Komitet Organizacyjny Nagrody sumuje głosy członków Kapituły Nagrody i przedstawia członkom Kapituły wyniki głosowania podczas Spotkania Kapituły Nagrody, które odbędzie się w listopadzie 2024 r. w Warszawie.
 9. W przypadku gdy nominowani w jednej kategorii zdobędą taką samą liczbę punktów, głos decydujący ma Przewodniczący Kapituły Nagrody.
 10. Wybór dokonany przez Kapitułę Nagrody jest ostateczny.
 11. Członkowie Kapituły są zobowiązani do zachowania poufności w sprawach dotyczących przebiegu Konkursu i podejmowanych decyzji.

VI. GŁOSOWANIE INTERNAUTÓW

 1. Głosowanie internautów będzie trwało od 15 do 29 października 2024 r. Każdy z głosujących ma prawo do oddania głosu jeden raz dziennie na jednego Nominowanego w każdej z kategorii.
 2. Głosowanie zostanie przeprowadzone za pomocą sondy internetowej na stronie www.bohateron.pl.
 3. Nominowani w poszczególnych kategoriach mogą prowadzić kampanię promującą swój udział
  w Konkursie oraz zachęcać internautów do głosowania na swoje kandydatury.
 4. Nagrodę Złotego BohaterONa Publiczności otrzyma nominowany, który wgłosowaniu internetowym uzyska najwięcej głosów. Nagroda zostanie przyznana w każdej z siedmiu kategorii (łącznie zostanie wręczonych 7 nagród publiczności).

VII. OGŁOSZENIE LAUREATÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD

 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w listopadzie 2024 roku podczas gali Nagrody BohaterONy 2024, która odbędzie się w Warszawie.
 2. Zaproszenia na galę otrzymają wszyscy Nominowani do Nagrody.
 3. W każdej kategorii zostaną wręczone cztery statuetki:
  • Złoty BohaterON – dla laureata, który po zsumowaniu głosów Kapituły Nagrody otrzyma największą liczbę punktów;
  • Srebrny BohaterON – dla laureata, który po zsumowaniu głosów Kapituły Nagrody otrzyma drugą co do wielkości liczbę punktów;
  • Brązowy BohaterON – dla laureata, który po zsumowaniu głosów Kapituły Nagrody otrzyma trzecią co do wielkości liczbę punktów;
  • Złoty BohaterON Publiczności – dla laureata, który po zsumowaniu głosów internautów otrzyma największą liczbę punktów. Laureaci otrzymają również dyplomy uczestnictwa w Konkursie.
 4. Nagrody zostaną ufundowane przez Organizatorów i Partnerów IX edycji ogólnopolskiej kampanii „BohaterON – włącz historię!”.
 5. Statuetki nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 6. Pozostali Nominowani do Nagrody otrzymają dyplomy z tytułem „Finalista Nagrody”.
 7. Informacje na temat wszystkich nominowanych znajdą się w specjalnym folderze dotyczącym Nagrody BohaterONy dystrybuowanym wśród gości gali i przedstawicieli mediów.

VIII. DANE OSOBOWE

Administratorami danych osobowych Zgłaszającego, Kandydata do Nagrody i biorącego udział w głosowaniu internetowym są: Fundacja Sensoria we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Ołtaszyńskiej 7, 53-010 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych izawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000564708, NIP: 8992769511,REGON: 361879567; Fundacja Pokolenia Kolumbów z siedzibą przy ul. Komuny Paryskiej 3/3, 50-451 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000818786, NIP: 8992873266

 1. Dane osobowe Zgłaszających, Kandydatów do Nagrody i biorących udział wgłosowaniu internetowym będą przetwarzane dla celów realizacji Konkursu, w tym w celu przyjęcia zgłoszenia do Nagrody, wyboru laureatów, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i c RODO oraz w celach informacyjnych i promocyjnych 5 edycji projektu BohaterON na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO. Odbiorcami danych osobowych Zgłaszającego, Kandydata do Nagrody i biorącego udział wgłosowaniu internetowym będą podmioty współpracujące i upoważnione doprzetwarzania danych w w/w celu oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Podanie danych osobowych przez Zgłaszającego, Kandydata doNagrody i biorącego udział w głosowaniu internetowym jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu. Dane osobowe Zgłaszającego, Kandydata do Nagrody i biorącego udział w głosowaniu internetowym będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu oraz na podstawie przepisów archiwizacyjnych i rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dane osobowe Zgłaszającego, Kandydata do Nagrody i biorącego udział w głosowaniu internetowym będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. do USA (z uwagi na korzystanie przez Organizatorów z usług Google Ireland Limited).
 3. Zgłaszający, Kandydaci do Nagrody i biorący udział w głosowaniu internetowym mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zgłaszający, Kandydaci do Nagrody i biorący udział w głosowaniu internetowym mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe Zgłaszającego, Kandydata do Nagrody i biorącego udział w głosowaniu internetowym nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

IX. PRAWA AUTORSKIE

 1. Zgłaszający i Kandydaci do Nagrody poprzez wysłanie formularza zgłoszenia do Nagrody i załączników posiadających ze względu na swoją treść cechy utworu w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udziela Fundacji Sensoria oraz Fundacji Pokolenia Kolumbów nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z utworów zamieszczonych w zgłoszeniu.
 2. Udzielenie licencji, o której mowa w punkcie powyżej, następuje na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności na:
  a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworów za pomocą dowolnej techniki;
  b) rozpowszechnianie utworów w jakikolwiek sposób, zwłaszcza na ich publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów, w sposób dostępny w dowolnym czasie dla ogółu, w tym także w sieci Internet.
 3. Licencja udzielana jest na okres pięciu lat i nie jest ograniczona terytorialnie.

X. KONTAKT Z ORGANIZATORAMI

Informacje na temat Nagrody BohaterONy 2024 im. Powstańców Warszawskich udzielane są za pośrednictwem poczty elektronicznej: nagroda@bohateron.pl.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatorów oraz na stronie internetowej www.bohateron.pl.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu spowodowane działaniem siły wyższej oraz przyczynami nie leżącymi po ich stronie lub okolicznościami, za które nie ponoszą odpowiedzialności.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie lub na oddanie głosu przez internautów.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania Konkursu bez podania przyczyny.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji, czy Kandydaci do Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 6. Zgłaszając kandydata do Nagrody, Zgłaszający akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Zgłaszający ponosi odpowiedzialność za zgłoszenie i jego treść, w tym oświadczenia niezgodne z rzeczywistością, za wady prawne zgłoszenia, jak również za naruszenie przez Zgłaszającego praw osób trzecich.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu są wiążące od momentu ich zamieszczenia na stronie internetowej www.bohateron.pl.