zgłoś szkołę

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE BOHATERON

I. INFORMACJE O PROJEKCIE BOHATERON ORAZ CELACH PROJEKTU

Projekt BohaterON (dalej, jako „BohaterON” lub „Projekt”) organizowany jest w ramach prowadzonej przez Fundację SENSORIA z siedzibą we Wrocławiu oraz Fundację ROSA z siedzibą we Wrocławiu działalności statutowej. Jego celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, jak również edukowanie społeczeństwa, promowanie patriotycznych postaw oraz tożsamości narodowej.

II. ORGANIZATORZY PROJEKTU

Organizatorem Projektu jest Fundacja SENSORIA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ołtaszyńskiej 7, 53-010 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000564708, NIP: 8992769511, REGON: 361879567.

Współorganizatorem Projektu jest Fundacja ROSA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ołtaszyńskiej 7, 53-010 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000207472, NIP: 7732322126, REGON: 592287129.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU BOHATERON

 1. Akcja Kartka dla Powstańca stanowiąca integralną część Projektu BohaterON ma na celu umożliwienie każdej zainteresowanej osobie wysłanie nieodpłatnej pocztówki/kartki do wybranego Powstańca.
 2. Organizatorzy udostępniają pocztówki w wybranych placówkach: na wszystkich stacjach paliw PKN ORLEN, w placówkach Poczty Polskiej, kolekturach LOTTO, samolotach LOT na rejsach krajowych, średnio- i długodystansowych, biurach sprzedaży LOT i LOT TRAVEL, check-inach LOT na Lotnisku Chopina w Warszawie, pociągach POLREGIO, Biurach Obsługi Klienta Polskiej Grupy Energetycznej, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie i Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie.
 3. Osoba zamierzająca wysłać kartkę do Powstańca może odebrać nieodpłatną pocztówkę w jednym ze wskazanych powyżej punktów  i po jej wypełnieniu przesyłać na adres Fundacji SENSORIA (wskazany na kartce).
 4. Kartkę można również przesłać przez Internet wykorzystując do tego celu stronę internetową Projektu BohaterON, znajdującą się pod adresem: https://bohateron.pl/wyslij-kartke/.  Zostanie ona wydrukowana przez Zespół Projektu i w formie tradycyjnej przekazana Powstańcowi Warszawskiemu (dowolnemu lub wskazanemu przez nadawcę w formularzu). Wysłanie kartki przez stronę internetową projektu jest bezpłatne.
 5. Wypełnione przez uczestników Projektu kartki trafią do biura organizatorów, którzy następnie nieodpłatnie przekażą je do wskazanych powstańców.
 6. W ramach Projektu BohaterON zostanie również uruchomiony portal internetowy, na którym zostaną przedstawione sylwetki uczestników walk o stolicę.
 7. Ponadto Organizatorzy przeprowadzą działania edukacyjne dla placówek edukacyjnych z całej Polskich, w których uczestnictwo objęte jest osobnym regulaminem.

IV. ZASADY UDZIAŁU W AKCJI KARTKA DLA POWSTAŃCA

 1. Z chwilą przesłania wypełnionej (z danymi osobowymi) kartki, jej nadawca staje się uczestnikiem akcji organizowanej przez Fundację SENSORIA.
 2. Podane na kartce dane osobowe Fundacja Sensoria jako administrator danych osobowych, będzie przetwarzać w celu umożliwienia udziału w projekcie „BohaterON – włącz historię!” i celem upamiętnienia oraz wyrażenia wdzięczności uczestnikom Powstania Warszawskiego poprzez dostarczenie im otrzymanej od Uczestnika kartki pocztowej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest tutaj: www.bohateron.pl/kartka oraz na www.bohateron.pl/kartkaonline 
 3. W ramach uczestnictwa w akcji Kartka dla Powstańca zabronione jest wypełnianie pocztówek treściami naruszającymi lub mogącymi naruszyć:
 1. Uczestnik akcji Kartka dla Powstańca ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie jakichkolwiek praw spowodowanych wysyłką kartki oraz jest wyłącznie odpowiedzialny za wynikłe stąd szkody.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy wykonania nieodpłatnej usługi dostarczenia kartki do Powstańca, jeżeli jej treść narusza niniejszy regulamin.
 3. Uczestnik akcji Kartka dla Powstańca z chwilą jej wysłania udziela organizatorom zezwolenia na publikowanie jej treści lub fragmentów. Publikacja może nastąpić za pomocą cytowania lub w postaci zdjęć kartki w dowolnym medium i w dowolnym formacie. Publikacja treści kartki może nastąpić anonimowo.

V. PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik akcji Kartka dla Powstańca poprzez wysłanie kartki posiadającej ze względu na swoją treść cechy utworu w rozumieniu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia
  4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udziela Fundacji SENSORIA oraz Fundacji ROSA nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie
  z utworów zamieszczonych na kartce.
 2. Udzielenie licencji, o której mowa w punkcie powyżej następuje na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności na:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie utworów za pomocą dowolnej techniki;
  2. rozpowszechnianie utworów w jakikolwiek sposób, zwłaszcza na ich publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
   i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów, w sposób dostępny w dowolnym czasie dla ogółu.
 3. Licencja udzielana jest na okres pięciu lat i nie jest ograniczona terytorialnie.

VI. OSOBA KONTAKTOWA

Adres e-mail: katarzyna@bohateron.pl
Nr tel.: +48 531 236 309

VII. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

III edycja Projektu realizowana jest od dnia 1 sierpnia do dnia 2 października 2018 roku.

VIII. ZMIANA REGULAMINU

Zmiana Regulaminu dokonywana jest przez ogłoszenie Regulaminu w zmienionej wersji na stronie internetowej Projektu www.bohateron.pl.