Regulamin | Bohateron
VA
-
A
+
A A

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Akceptuję
VA
-
A
+
A A

Regulamin

REGULAMIN WYSYŁKI KARTKI ONLINE DO POWSTAŃCA 

(z dnia 03.04.2024 r.)

 

I. INFORMACJE O KAMPANII ORAZ JEJ CELACH

Kampania BohaterON – włącz historię! (dalej, jako „BohaterON”, „Kampania” lub „Projekt”) jest organizowana w ramach prowadzonej przez Fundację Sensoria z siedzibą we Wrocławiu działalności statutowej. Ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku.

W ramach kampanii jej uczestnicy mogą dokonać za pośrednictwem strony www.BohaterON.plwysyłki kartki z życzeniami do uczestników Powstania Warszawskiego. Usługa jest odpłatna, wpłacona kwota zostanie przeznaczona na działalność statutową Organizatora w szczególności organizację pomocy bezpośredniej Powstańcom Warszawskim oraz na pokrycie kosztu wydruku i wysyłki kartek w formie tradycyjnej do Powstańców Warszawskich.

 

II. ORGANIZATOR I DEFINICJE

Organizatorem akcji wysyłania kartek online do Powstańców Warszawskich w ramach Kampanii jest Fundacja Sensoria z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ołtaszyńskiej 7, 53-010 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000564708, NIP: 8992769511, REGON: 361879567 (w dalszej części „Organizator” lub „Usługodawca”).

Kampania – ogólnopolska kampania BohaterON – włącz historię! 

Akcja – akcja wysyłania kartek online do Powstańców Warszawskich realizowana w ramach kampanii BohaterON – włącz historię! i mająca na celu umożliwienie każdej zainteresowanej osobie wysłanie życzeń do wybranego Powstańca

Uczestnik (także jako Uczestnik Akcji) – nadawca kartki online do Powstańca Warszawskiego – osoba, która wypełniła i przesłała formularz dostępny na stronie: https://bohateron.pl/wyslij-kartke/wyslij-kartke-online/.

Kartka – elektroniczna widokówka, przygotowana w ramach Usługi, która po jej zaakceptowaniu przez Uczestnika Akcji zostaje wydrukowana i dostarczona do adresata przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

Umowa (lub Umowa o Usługę) – oznacza umowę o świadczenie Usługi, zawartą na odległość przez Uczestnika Akcji z Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie, na którą składa się usługa przygotowania i wygenerowania Kartki, usługa wydruku oraz zlecenie dostarczenia wydrukowanej Kartki przez Organizatora do Adresata.

Usługa – oznacza usługę świadczoną w ramach statutowej działalności odpłatnej przez Organizatora na rzecz Uczestnika, opisaną w III części Regulaminu, służącą nawiązaniu międzypokoleniowego dialogu pokoleń w postaci możliwości wysłania symbolicznej kartki do bohaterów Powstania Warszawskiego i oddanie im należnego hołdu.

Operator Płatności Elektronicznych PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, NIP: 7792369887, REGON 30134506800000, KRS: 0000347935, PayPal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000289372, NIP: 5252406419, REGON: 141108225).

III. ZASADY UDZIAŁU W AKCJI

 1. Organizatorzy nie udostępniają drukowanych pocztówek. Uczestnik Projektu może wysłać wyłącznie kartkę przez Internet, wykorzystując do tego celu stronę internetową Projektu BohaterON. 
 2. Kartkę można skierować do konkretnego Powstańca Warszawskiego (takie kartki powinny zawierać imię i nazwisko Powstańca wpisane w przeznaczonym do tego polu w formularzu) bądź do anonimowego uczestnika walk o stolicę. W przypadku braku wskazania konkretnych danych adresata Kartki Organizator zobowiązuje się dostarczyć Kartkę przygotowaną przez Uczestnika Akcji wybranemu przez siebie Powstańcowi Warszawskiemu z listy dostępnej pod poniższym linkiem: https://bohateron.pl/powstancy/, na co Uczestnik Akcji wyraża zgodę.
 3. Życzenia napisane na kartce online nie mogą przekraczać 25 słów – dokładnie tyle wynosił limit słów w korespondencji wysyłanej pocztą polową w czasie Powstania Warszawskiego.
 4. Wysłanie Kartki do Powstańca przez stronę internetową Projektu jest odpłatne. Opłata za Usługę wynosi do wyboru: 10,00 zł brutto (słownie: dziesięć złotych brutto) za Kartkę Brązową, 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych brutto) za Kartkę Srebrną oraz 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych brutto) za Kartkę Złotą. Organizator zobowiązuje się przeznaczyć tę kwotę na pokrycie kosztów wydruku i wysyłki kartek do Powstańców Warszawskich w formie tradycyjnej, organizację pomocy bezpośredniej uczestnikom Powstania Warszawskiego, a także podtrzymywanie dialogu pokoleń, który wytworzył się na przestrzeni lat pomiędzy Powstańcami a Uczestnikami Akcji.
 5. Kartki online zostaną wydrukowane przez Zespół Projektu i w formie tradycyjnej przekazane adresatom (dowolnemu Powstańcowi). Organizator oświadcza, że dokona wydruku nadesłanych drogą online kartek i przekaże je Powstańcom po zakończeniu akcji. W przypadku gdy w momencie wydruku Kartki i podjęcia przez Organizatora próby jej doręczenia, doręczenie to z przyczyn niezależnych od Organizatora byłoby niemożliwe, kartka zawierająca imienne wskazanie adresata korespondencji zostanie poddana makulacji, na co Uczestnik akcji niniejszym wyraża zgodę. Zaistnienie sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie powoduje roszczeń o zwrot całości lub części wynagrodzenia uiszczonego przez Uczestnika Akcji.
 6. W celu wysyłki kartki online do Powstańca Warszawskiego należy:
  • podać dane (adres e-mail oraz ewentualnie dane do faktury VAT);
  • Uczestnik podczas redagowania Kartki ma możliwość podglądu stworzonej przez siebie elektronicznej Kartki na bohateron.pl; 
  • Uczestnik zatwierdza wygląd i treść Kartki poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku w ramach Usługi;
  • zaakceptować przez Uczestnika warunki wniesienia Opłaty oraz dokonać Opłaty potwierdzonej przez Usługodawcę na podstawie potwierdzenia Operatora Płatności Elektronicznych (co oznacza zawarcie Umowy o Usługę); 
  • zawarcie Umowy o Usługę jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że zapoznał się z Regulaminem i aktualnym Cennikiem Usługi oraz akceptuje jednocześnie bez zastrzeżeń wszystkie zawarte w nich postanowienia;
  • Uczestnik może wnieść Opłatę za pomocą zapłaty kartą płatniczą/kredytową lub za pomocą szybkich płatności (Przelewy24);
  • Kartka Brązowa jest drukowana w technice kolorowej (awers) oraz czarno-białej (rewers) na materiale o gramaturze 350g/m2, w formacie –A6; (10,5 cm x 14,8 cm); Tolerancja w wymiarach może wynieść +- 2 mm;
  • Kartka Srebrna jest drukowana w technice kolorowej (awers) oraz czarno-białej (rewers) na papierze Rives Sensation Tactile o gramaturze 270 g/m2, w formacie –A6; (10,5 cm x 14,8 cm); Tolerancja w wymiarach może wynieść +- 2 mm; uszlachetnienie: soft skin
  • Kartka Złota jest drukowana w technice kolorowej (awers) oraz czarno-białej (rewers) na papierze Rives Sensation Tactile o gramaturze 270 g/m2, w formacie –A6; (10,5 cm x 14,8 cm); Tolerancja w wymiarach może wynieść +- 2 mm; uszlachetnienie: UV 3D wybiórczy
  • Uczestnik oświadcza, iż jest świadomy niewielkich różnic kolorystycznych w druku, jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze komputera, z których korzystał lub druku tej samej pracy na różnych maszynach drukarni.
 7. Akceptując regulamin, Uczestnik Akcji wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w formularzu wysyłki kartki online.
 8. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Organizator prześle na adres e-mail podany przez Uczestnika Akcji potwierdzenie otrzymania płatności i przyjęcia zamówienia (Usługi) do realizacji. 
 9. W ramach uczestnictwa w Akcji zabronione jest wypełnianie pocztówek treściami naruszającymi lub mogącymi naruszyć:
  • przepisy prawa,
  • dobre obyczaje (w szczególności poprzez stosowanie przez Uczestników zwrotów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe),
  • zasady współżycia społecznego,
  • prawa osób trzecich (w szczególności prawa majątkowe lub osobiste prawa autorskie),
  • tajemnicę przedsiębiorstwa,
  • prawa własności przemysłowej,
  • prawa do wizerunku,
  • dobra osobiste.
 10. Uczestnik Akcji ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie jakichkolwiek praw spowodowanych wysyłką kartki oraz jest wyłącznie odpowiedzialny za wynikłe stąd szkody.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi dostarczenia korespondencji do Powstańca, jeżeli jej treść narusza niniejszy regulamin. Odmowa wykonania Usługi z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie powoduje roszczeń o zwrot całości lub części wynagrodzenia uiszczonego przez Uczestnika Akcji.
 12. Fundacja Sensoria, jako administrator danych osobowych, podane na kartce dane osobowe będzie przetwarzać w celu umożliwienia udziału w kampanii „BohaterON – włącz historię!” i celem upamiętnienia oraz wyrażenia wdzięczności uczestnikom Powstania Warszawskiego poprzez dostarczenie im otrzymanej od Uczestnika Akcji kartki. Podanie danych teleadresowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest poniżej.
 13. Uczestnik Akcji z chwilą wysłania kartki udziela Organizatorowi zezwolenia na publikowanie jej treści lub fragmentów, co nie będzie tym samym traktowane jako naruszenie tajemnicy korespondencji czy innych dóbr osobistych Uczestnika. Publikacja może nastąpić za pomocą cytowania lub w postaci zdjęć korespondencji w dowolnym medium i w dowolnym formacie. Publikacja treści kartki może nastąpić anonimowo.

 

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Na podstawie art. 38 pkt 3) ustawy o z 30 maja 2014 r., prawach konsumenta ( t.j. Dz.U. 2023 poz. 2759) Usługodawca informuje, iż Uczestnikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o Usługę, jako umowy zawieranej na odległość, gdyż przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta (treść i wygląd Kartki, dane nadawcy i adresata ).

V. PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik Akcji poprzez wysłanie kartki posiadającej ze względu na swoją treść cechy utworu w rozumieniu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2509), udziela Fundacji Sensoria nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z utworów zamieszczonych na kartce wraz z prawem udzielania sublicencji na rzecz innych podmiotów.
 2. Udzielenie licencji, o której mowa w punkcie powyżej, następuje na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności na:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie utworów za pomocą dowolnej techniki;
  2. rozpowszechnianie utworów w jakikolwiek sposób, zwłaszcza na ich publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów, w sposób dostępny w dowolnym czasie dla ogółu, w tym także w sieci Internet.
 3. Licencja udzielana jest na okres pięciu lat i nie jest ograniczona terytorialnie.

 

VI. KONTAKT Z ORGANIZATOREM. REKLAMACJE.

  1. Dane kontaktowe Organizatora: kontakt@bohateron.pl , nr tel.: + 48 530 442 795.
  2. Uczestnik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usługi przez Organizatora.
  3. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Uczestnika i opis reklamacji.
  4. Reklamacja powinna zostać doręczona Organizatorowi na następujący adres poczty elektronicznej: kontakt@bohateron.pl lub przesłana na adres pocztowy: Fundacja Sensoria, ul. Ołtaszyńska 7, 53-010 Wrocław. 
  5. Reklamację Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeśli Usługodawca nie będzie w stanie udzielić odpowiedzi na reklamację, wówczas w terminie 30 dni poinformuje o tym Uczestnika i wskaże przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji. 
  6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Uczestnika w reklamacji. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera danych pozwalających na przesłanie Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację, pozostanie ona do odbioru przez Uczestnika w siedzibie Organizatora.

 

VII. ZMIANA REGULAMINU

Zmiana Regulaminu dokonywana jest przez ogłoszenie Regulaminu w zmienionej wersji na stronie internetowej Projektu www.bohateron.pl.

 

KLAUZULA – KARTKA ONLINE

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Sensoria z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ołtaszyńskiej 7, 53-010 Wrocław.

Podane na kartce dane osobowe będziemy używali w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w projekcie „BohaterON – włącz historię!”, tj. w celu upamiętnienia uczestników Powstania Warszawskiego oraz wyrażenia im wdzięczności za walkę o Ojczyznę poprzez dostarczenie im otrzymanej od Pani/Pana kartki pocztowej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Po wyrażeniu odrębnych zgód, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Pani/ Pana dane mogą być przetwarzane również w celach marketingowych, tj. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną bądź używania do komunikacji telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom – firmie informatycznej, wykonawcy strony www, księgowości, drukarni zajmującej się drukiem kartek oraz Google Ireland Limited, a także będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. do USA (z uwagi na korzystanie przez Fundację z usług Google Ireland Limited).

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe będą przetwarzane:

 1. Przez okres 12 miesięcy, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Fundacja otrzymała od Pani/Pana kartkę pocztową skierowaną do uczestnika Powstania Warszawskiego.
 2. W przypadku wystawienia faktury VAT – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku przez Administratora w związku z ostatnim wystawionym przez Administratora na Pani/Pana rzecz dokumentem księgowym na podstawie art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej.
 3. W celach marketingowych objętych zgodą – do czasu odwołania zgody.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, osoba której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym również w formie profilowania.