REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE BOHATERON

I. INFORMACJE O PROJEKCIE BOHATERON ORAZ CELACH PROJEKTU

Projekt BohaterON (dalej jako „BohaterON” lub „Projekt”) organizowany jest w ramach prowadzonej przez Fundację SENSORIA z siedzibą we Wrocławiu oraz Fundację „ROSA” z siedzibą we Wrocławiu działalności statutowej. Jego celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, jak również edukowanie społeczeństwa, promowanie patriotycznych postaw oraz tożsamości narodowej.

II. ORGANIZATORZY PROJEKTU

Organizatorem Projektu jest Fundacja SENSORIA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Racławickiej 15/19, 53-149 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000564708, NIP: 8992769511, REGON: 361879567.

Współorganizatorem Projektu jest Fundacja „ROSA” z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ołtaszyńskiej 7, 53-010 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000207472, NIP: 7732322126, REGON: 592287129.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU BOHATERON

Jednym z elementów Projektu BohaterON jest akcja Kartka dla Powstańca, polegająca na umożliwieniu każdemu zainteresowanemu wysłanie nieodpłatnej pocztówki do wybranego Powstańca. Organizatorzy udostępniają pocztówki w placówkach Poczty Polskiej, Lotto, pociągach Express InterCity Premium, samochodach Uber czy w Muzeum Powstania Warszawskiego. Osoba zamierzająca wysłać kartkę do Powstańca odbiera nieodpłatną pocztówkę w jednym ze wskazanych przez Organizatorów punkcie i po jej wypełnieniu przesyła na adres Fundacji SENSORIA.

Kartkę można przesłać również przez Internet za pomocą platformy Envelo. Zostanie ona wydrukowana przez partnera Projektu i w formie tradycyjnej przekazana Powstańcowi Warszawskiemu.

Wypełnione przez uczestników Projektu kartki trafią do biura organizatorów, którzy następnie za pośrednictwem Muzeum Powstania Warszawskiego nieodpłatnie przekażą je do wskazanych powstańców.

Ponadto w ramach Projektu BohaterON zostanie uruchomiony portal internetowy na którym zostaną przedstawione sylwetki uczestników walk o stolicę. Organizatorzy przeprowadzą również w każdym z województw warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych, podczas których ich uczestnicy będą mogli poznać najważniejsze fakty dotyczące Powstania Warszawskiego oraz jego tła historycznego.

IV. ZASADY UDZIAŁU W AKCJI KARTKA DLA POWSTAŃCA

Z chwilą przesłania wypełnionej o dane osobowe kartki, jej nadawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację SENSORIA, będącą administratorem danych osobowych, w celu świadczenia usług w ramach Akcji Kartka dla Powstańca. Uczestnik ma prawo dostępu do treści danych osobowych, żądania ich poprawienia oraz usunięcia. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Powyższe stosuje się odpowiednio do wysyłki kartek za pomocą platformy internetowej Envelo.

W ramach uczestnictwa w akcji Kartka dla Powstańca zabronione jest wypełnianie kartek treściami mającymi charakter bezprawny, w szczególności naruszającymi lub mogącymi naruszyć przepisy prawa, dobre obyczaje (w tym treściami wulgarnymi lub obraźliwymi), zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich, a w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, prawa do wizerunku lub dobra osobiste. Uczestnik akcji Kartka dla Powstańca ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia jakichkolwiek praw spowodowanych wysyłką kartki oraz jest wyłącznie odpowiedzialny za wynikłe stąd szkody.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy wykonania nieodpłatnej usługi dostarczenia kartki do Powstańca, jeżeli jej treść narusza niniejszy regulamin.

Uczestnik akcji Kartka dla Powstańca z chwilą jej wysłania udziela organizatorom zezwolenia na publikowanie jej treści lub fragmentów. Publikacja może nastąpić za pomocą cytowania lub w postaci zdjęć kartki w dowolnym medium i w dowolnym formacie. Publikacja treści kartki może nastąpić anonimowo.

Jeżeli treść kartki stanowi utwór w rozumieniu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik akcji z chwilą jej wysłania udziela Fundacji SENSORIA oraz Fundacji ROSA nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z utworów zamieszczonych na kartce na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie utworów za pomocą dowolnej techniki, na rozpowszechnianie utworów w jakikolwiek sposób, w szczególności na ich publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Licencja udzielana jest na okres pięciu lat i nie jest ograniczona terytorialnie.

V. OSOBA KONTAKTOWA

Adres e-mail: agata@bohateron.pl
Nr tel.: +48 605 898 655

VI. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany jest od dnia 3 sierpnia do dnia 3 października 2016 roku.

VII. ZMIANA REGULAMINU.

Zmiana Regulaminu dokonywana jest przez ogłoszenie Regulaminu w zmienionej wersji na stronie internetowej Fundacji www.bohateron.pl.