Regulamin | Bohateron

Regulamin

 REGULAMIN UCZESTNICTWA W IV EDYCJI KAMPANII

BOHATERON – WŁĄCZ HISTORIĘ! WYSYŁKA KARTKI DO POWSTAŃCA

(z dnia 03.06.2019 r.)

 

I. Informacje o kampanii oraz jej celach

 Kampania BohaterON – włącz historię! (dalej, jako „BohaterON”, „Kampania” lub „Projekt”) jest organizowana w ramach prowadzonej przez Fundację SENSORIA z siedzibą we Wrocławiu oraz Fundację ROSA z siedzibą we Wrocławiu działalności statutowej. Ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku.

 

II. Organizatorzy projektu

Organizatorem Projektu jest Fundacja SENSORIA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ołtaszyńskiej 7, 53-010 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000564708, NIP: 8992769511, REGON: 361879567.

Współorganizatorem Projektu jest Fundacja ROSA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ołtaszyńskiej 7, 53-010 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000207472, NIP: 7732322126, REGON: 592287129.

 

III. Opis kampanii

 1. Stanowiąca integralną część Projektu BohaterON akcja wysyłania kartek lub listów do Powstańców Warszawskich (również: „Kartka dla Powstańca”) ma na celu umożliwienie każdej zainteresowanej osobie wysłanie życzeń do wybranego Powstańca ( dalej „Akcja”).
 2. Organizatorzy nie udostępniają drukowanych, dedykowanych Akcji pocztówek. Uczestnik Projektu może wysłać do siedziby Organizatora (ul. Ołtaszyńska 7, 53-010 Wrocław) list do Powstańca, widokówkę, własnoręcznie wykonaną kartkę lub laurkę bądź jakakolwiek inną wybraną przez siebie pocztówkę/kartkę okolicznościową. Ma na to czas od 1 sierpnia do 2 października 2019 roku.
 3. Przesłane do siedziby Organizatorów kartki, laurki i listy mogą być skierowane do konkretnego Powstańca Warszawskiego (takie kartki/listy powinny zawierać imię i nazwisko Powstańca) bądź do anonimowego uczestnika walk o stolicę.
 4. Kartkę można również przesłać przez Internet, wykorzystując do tego celu stronę internetową Projektu BohaterON znajdującą się pod adresem: https://bohateron.pl/wyslij-kartke/wyslij-kartke-online/.  Kartka online zostanie wydrukowana przez Zespół Projektu i w formie tradycyjnej przekazana Powstańcowi Warszawskiemu (dowolnemu lub wskazanemu przez nadawcę w formularzu). Wysłanie kartki przez stronę internetową projektu jest bezpłatne. Życzenia napisane na kartce online nie mogą przekraczać 25 słów – tylu, ile używano w korespondencji wysyłanej pocztą polową podczas Powstania Warszawskiego.
 5. Wypełnione przez uczestników Projektu kartki, listy i laurki, które trafią do siedziby organizatorów, zostaną przez nich nieodpłatnie przekazane do wskazanych Powstańców.
 6. W ramach Projektu BohaterON zostanie również uruchomiony portal internetowy, na którym będą przedstawione sylwetki uczestników walk o stolicę.
 7. Ponadto Organizatorzy zrealizują działania edukacyjne dla szkół z całej Polski oraz I edycję Nagród BohaterONy im. Powstańców Warszawskich. Wyżej wymienione działania szczegółowo opisano w odrębnych regulaminach.

 

IV. Zasady udziału w akcji Kartka dla Powstańca 

 1. Z chwilą przesłania wypełnionej (z danymi osobowymi) kartki, jej nadawca staje się uczestnikiem akcji organizowanej przez Fundację SENSORIA.
 2. Fundacja Sensoria, jako administrator danych osobowych podane na kartce dane osobowe będzie przetwarzać w celu umożliwienia udziału w projekcie „BohaterON – włącz historię!” i celem upamiętnienia oraz wyrażenia wdzięczności uczestnikom Powstania Warszawskiego poprzez dostarczenie im otrzymanej od Uczestnika kartki pocztowej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest poniżej.
 3. W ramach uczestnictwa w akcji Kartka dla Powstańca zabronione jest wypełnianie pocztówek treściami naruszającymi lub mogącymi naruszyć:
  • przepisy prawa,
  • dobre obyczaje (w szczególności poprzez stosowanie przez uczestników zwrotów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe),
  • zasady współżycia społecznego,
  • prawa osób trzecich (w szczególności prawa majątkowe lub osobiste prawa autorskie),
  • tajemnicę przedsiębiorstwa,
  • prawa własności przemysłowej,
  • prawa do wizerunku,
  • dobra osobiste.
 4. Uczestnik akcji Kartka dla Powstańca ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie jakichkolwiek praw spowodowanych wysyłką kartki/listu oraz jest wyłącznie odpowiedzialny za wynikłe stąd szkody.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy wykonania nieodpłatnej usługi dostarczenia korespondencji do Powstańca, jeżeli jej treść narusza niniejszy regulamin.
 6. Uczestnik akcji Kartka dla Powstańca z chwilą jej wysłania udziela organizatorom zezwolenia na publikowanie jej treści lub fragmentów, co nie będzie tym samym traktowane jako naruszenie tajemnicy korespondencji czy innych dóbr osobistych Uczestnika. Publikacja może nastąpić za pomocą cytowania lub w postaci zdjęć korespondencji w dowolnym medium i w dowolnym formacie. Publikacja treści kartki/listu może nastąpić anonimowo.

 

V. Prawa autorskie

 1. Uczestnik akcji Kartka dla Powstańca poprzez wysłanie kartki posiadającej ze względu na swoją treść cechy utworu w rozumieniu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udziela Fundacji SENSORIA nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z utworów zamieszczonych na kartce wraz z prawem udzielania sublicencji na rzecz innych podmiotów.
 2. Udzielenie licencji, o której mowa w punkcie powyżej, następuje na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności na:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie utworów za pomocą dowolnej techniki;
  2. rozpowszechnianie utworów w jakikolwiek sposób, zwłaszcza na ich publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów, w sposób dostępny w dowolnym czasie dla ogółu, w tym także w sieci Internet.
 3. Licencja udzielana jest na okres pięciu lat i nie jest ograniczona terytorialnie.

 

VI. Kontakt z Organizatorem

Adres e-mail: kontakt@bohateron.pl

Nr tel.: + 48 530 442 795

 

VII. Termin realizacji projektu 

IV edycja Projektu jest realizowana od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada 2019 roku, przy czym ogólnopolska akcja Kartka dla Powstańca trwa od 1 sierpnia do 2 października 2019 roku.

VIII. Zmiana regulaminu

Zmiana Regulaminu dokonywana jest przez ogłoszenie Regulaminu w zmienionej wersji na stronie internetowej Projektu www.bohateron.pl.

 

KLAUZULA – KARTKA ONLINE

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Sensoria z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ołtaszyńskiej 7, 53-010 Wrocław.

Podane na kartce dane osobowe będziemy używali w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w projekcie „BohaterON – włącz historię!”, tj. w celu upamiętnienia uczestników Powstania Warszawskiego oraz wyrażenia im wdzięczności za walkę o Ojczyznę poprzez dostarczenie im otrzymanej od Pani/Pana kartki pocztowej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Po wyrażeniu odrębnych zgód, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Pani/ Pana dane mogą być przetwarzane również w celach marketingowych, tj. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną bądź używania do komunikacji telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom – firmie informatycznej, wykonawcy strony www, drukarni zajmującej się drukiem kartek oraz Google Ireland Limited, a także będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. do USA (z uwagi na korzystanie przez Fundację z usług Google Ireland Limited).

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe będą przetwarzane:

 1. Przez okres 12 miesięcy, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Fundacja otrzymała od Pani/ Pana kartkę pocztową skierowaną do uczestnika Powstania Warszawskiego.
 2. W celach marketingowych objętych zgodą – do czasu odwołania zgody.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, osoba której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym również w formie profilowania.

 

KLAUZULA – KORESPONDENCJA DRUKOWANA

Co dzieje się z Twoimi danymi, które zostawiłeś na kartce bądź w liście do Powstańców Warszawskich?

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Sensoria z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ołtaszyńskiej 7, 53-010 Wrocław.

Dane podane na kartce będziemy przetwarzali w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w projekcie „BohaterON – włącz historię!”  i  przekazania Powstańcowi kartki bądź listu do 30.06.2020 roku. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.  Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ma Pan/ Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym również w formie profilowania.